Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Wybierz kategorię
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Wysyłka


DPD
Koszt wysyłki paczki do 30 kg

>przelew na konto bankowe 17 zł
>płatność za pobraniem 20 zł

Towar dnia
cena 180,00 zł
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Kontakt

www.koszpiknikowy.pl

kom. 694 120 122

E-mail: info@koszpiknikowy.pl


Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer
Regulamin sklepu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.koszpiknikowy.pl

 

 

1. Postanowienia ogólne
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.artykulydomowe.pl prowadzony jest przez Gustawa Szubę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą G-Trade Gustaw Szuba wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Melchiora Wańkowicza 68, 37-450 Stalowa Wola, NIP 865 156 51 67, REGON 180032658, adres poczty elektronicznej: info@koszpiknikowy.pl
1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.koszpiknikowy.pl
1.3.  Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.3.1. Sprzedawca - Gustaw Szuba prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą G-Trade Gustaw Szuba wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Melchiora Wańkowicza 68, 37-450 Stalowa Wola, NIP 865 156 51 67, REGON 180032658, adres poczty elektronicznej: info@koszpiknikowy.pl
1.3.2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
1.3.3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.3.4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.koszpiknikowy.pl
1.3.5. Sklep Internetowy– serwis internetowy dostępny pod www.koszpiknikowy.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
1.3.6. Produkt – dostępna rzecz w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
1.3.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
1.3.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.3.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj, liczbę i cenę Produktu.
1.3.10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz.U. 2014 poz 827 ze zm.)
1.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
1.4.1. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
1.4.2. Warunki i zasady korzystania z Formularza Zamówień i składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
1.4.3. Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
1.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
1.5.1 Klient powinien mieć dostęp do urządzenia z dostępem do Internetu, poczty elektronicznej,
1.5.2. Przeglądarka internetowa  - Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies,  Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies.
1.5.3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
1.5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego i sporządzić jego wydruk.
1.5.5. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu  Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 
 
2. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
2.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
2.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
2.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
2.4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
2.4.1. Podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
2.4.2. Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
2.4.3. Dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
2.4.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia.
 

3. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.koszpiknikowy.pl, dokonać wyboru towarów oraz ich ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3.2. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka - kliknięcie na ikonę koszyka.
3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wyboru dokumentu zakupu,
e) wybranego sposobu dostawy,
3.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.
3.5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
3.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA "Dziękujemy za złożenie zamówienia w sklepie Kosz Piknikowy ", zawierającą potwierdzenie Zamówienia.
3.7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
3.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 

4. Sposoby i terminy Dostawy
4.1. Dostawa Produktu jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem: kuriera DPD, Poczty Polskiej. Istnieje również możliwość odbioru osobistego, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą. Koszty dostawy dostępne są na podstronie Sklepu Internetowego "Wysyłka". Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
4.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
4.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt Paragonu lub faktury VAT. 
 

5. Prawo odstąpienia od umowy
5.1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
5.2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu umowy może zostać złożone na przykład:
a) pisemne wysłane na adres:
 
 G-Trade Gustaw Szuba,
 ul. Wańkowicza 68,
 37-450 Stalowa Wola
 
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@koszpiknikowy.pl
5.3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
5.4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w Załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
5.5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
5.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 
 
5.7. Skutki odstąpienia od umowy
5.7.1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za nieważną.
5.7.2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane w tym kosztu dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w naszym Sklepie Internetowym). Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5.7.3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy zwrócić lub odesłać nam Produkt na adres: G-Trade Gustaw Szuba, ul. Wańkowicza 68, 37-450 Stalowa Wola.
5.7.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech, i funkcjonowania produktu.
5.7.4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest  ponieść konsument: a) Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostępny w Sklepie Internetowym www.koszpiknikowy.pl, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 
 
6. Reklamacje Produktu
6.1.  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedawany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
6.2. G-Trade Gustaw Szuba jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.22[1] kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Produktu zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
6.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@koszpiknikowy.pl, lub G-Trade Gustaw Szuba, ul Wańkowicza 68, 37-450 Stalowa Wola.
6.4. G-Trade Gustaw Szuba zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację uzasadnioną.
6.5. G-Trade Gustaw Szuba nie jest producentem towarów. Wszystkie Produkty sprzedawane są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6.6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, G-Trade Gustaw Szuba naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy jeżeli posiada dostępny na magazynie lub jeżeli nie uda się usunąć wady lub Produkt jest niedostępny na magazynie Klientowi przysługuje zwrot wartości Towaru.
6.7. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający.
 
 
7. Termin i metody płatności za Produkt
7.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
7.2.Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
7.3. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
7.4. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
7.4.1. Bank: mBank.
7.4.2. Numer rachunku: 46 1140 2017 0000 4102 1124 1686
7.5. Termin płatności:
7.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
7.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 
 
8. Ochrona danych osobowych

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, realizując tym samym spoczywający na nas obowiązek informacyjny związany z ochroną danych osobowych - klauzula informacyjna "Polityka Prywatności".

8.1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie zobowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679  z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Informacje dostępne w zakłdce w polityce prywatności serwisu internetowego www.koszpiknikowy.pl
8.2. Dane osobowe, które Państwo podają podczas zakupów są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia i informowania o Produktach zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. nr 44, mpoz.1204 z póź. zm.).
8.3. Nasza firma nie wykorzystuje tych danych do żadnych innych celów. W żadnym wypadku nie sprzedajemy ich ani też nie udostępniamy osobom trzecim.
8.4. Dane Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z przepisami prawa. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz zaprzestania ich wykorzystywania
8.5 Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.
 

9. Postanowienia końcowe
9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy G-Trade Gustaw Szuba a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego; przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. (Dz. U. 2000 r. nr 22, poz.271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

WWW.KOSZPIKNIKOWY.PL --- KOSZE PIKNIKOWE Z WYPOSAŻENIEM --- PIKNIK
Aktualna Data: 2024-06-15 03:08
© Kosz Piknikowy. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.